Default
About TALID
Current Issue
Next Issues
Back Issues
Authors
Guidelines & Styles
How to Get
About
Contact
Türkçe
User Login:
User Name:
Password:
Sign up
Forgot my password

Search :
  Keywords :
 
  Article:
 
  Author:
 
 
  No:     Go>

Islamic Sciences in Turkey: Kalam and History of Islamic Sects II
Fall  2016
No: 28

Content;


Islamic Sciences in Turkey: Kalam and History of Islamic Sects II 


detail > 

    -------------------------------------------------------------------------------


 • el-Akâ’idü’n-Nesefiyye ve el-Akâ’idü’l-Adudiyye Örneğinde Osmanlı’da Akaid Risaleleri: Problemler, Özellikler ve Literatür
  The Problems and Characteristics of Treatises on Creed in the Ottoman Empire Through the Cases of al-Aqā’id al-Nasafīya and al-Aqā’id al-‘Adudīya and Related Literature
  MUHAMMET ALİ KOCA
  (Özet - Abstract) 41-97 s

 • Osmanlı Döneminde Felsefî Tartışmalardan Arındırılmış Önemli Kelâm Metinleri
  Kalam Texts As Adjusted From Philosophical Debates in the Ottoman Period
  VEZİR HARMAN
  (Özet - Abstract) 141-167 s

 • Osmanlı Âlimlerinin Ebû Hanîfe’nin Akāid Risâlelerini Konu Edinen Eserleri
  The Works of Ottoman Scholars on Abu Hanifa’s Articles of Faith
  ABDULLAH DEMİR
  (Özet - Abstract) 169-226 s

 • Şerafettin Gölcük ile Türkiye’de Kelâm Çalışmaları Üzerine
  On the Kalam Works in Turkey with Şerafettin Gölcük

  (Özet - Abstract) 227-235 s

 • Nasîruddîn et-Tûsî’nin Tecrîdu’l-i‘tikâd’ı Üzerine Oluşan Şerh-Hâşiye Literatürü: Türkiye Yazma Eser Kütüphanelerinden Bir Bakış
  Commentary and Gloss Literature on Nasīr al-Dīn al-Tūsī’s Tajrīd al-I‘tiqād: A View from Turkish Manuscript Libraries
  SALİH GÜNAYDIN
  (Özet - Abstract) 237-272 s

 • Osmanlı’da Kelâm-Felsefe İlişkisi ve Tehâfüt Geleneği
  The Relationship Between Islamic Theology and Philosophy in the Ottoman Empire and the Tradition of Tehâfüt
  ÖMER FARUK ERDOĞAN
  (Özet - Abstract) 273-326 s

 • Osmanlı Geleneksel İslâm’ının Temel Kaynakları: İlmihâl ve Akâid Eserleri
  The Main Sources of Ottoman Traditional Islam: Ilmihal and Aqeedah Books
  HATİCE K. ARPAGUŞ
  (Özet - Abstract) 327-376 s

 • Şerhu’l-Mevâkıf: Kelam İlminin Son Büyük Klasiği
  Sharh al-Mawaqif: The Last Great Classic of Islamic Theology (Kalam)
  ÖMER TÜRKER
  (Özet - Abstract) 377-381 s

 • Bir Felsefî Kelâm Klasiği Olarak Şerhu’l-Makâsıd
  Sharh al-Maqâsid as a Classic in Philosophical Theology
  FATİH İBİŞ
  (Özet - Abstract) 383-400 s

 • Osmanlı’da Oluşan Kelam Klasikleri: el-Meâlim fî İlmi’l-Kelâm
  Ottoman Kalām Classics: el-Meâlim fî İlmi’l-Kelâm
  AHMET SÜRURİ
  (Özet - Abstract) 401-417 s

 • EK: Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Türkiye Araştırmaları Temmuz 2016-Aralık 2016
  APPENDIX: Turkish Studies in the National an International Journals July 2016-December 2016

  (Özet - Abstract) 419-454 s

Download Articles

----------------------------

Bilim ve Sanat Vakfı

Foundation for Sciences and Arts
----------------------------
Center for Turkish Studies

Center for Turkish Studies
----------------------------
Other BSV Publications

Notlar

Dîvân, Bülten, Notlar
----------------------------
Dîvân İlmî Araştırmalar Bülten Notlar Türkiye Araştırmaları Merkezi
 
 
Grafik &Tasarım: dizaynus.com
Dîvân İlmî Araştırmalar Bülten Eşik Notlar Türkiye Araştırmaları Merkezi