Default
About TALID
Current Issue
Next Issues
Back Issues
Authors
Guidelines & Styles
How to Get
About
Contact
Türkçe
User Login:
User Name:
Password:
Sign up
Forgot my password

Search :
  Keywords :
 
  Article:
 
  Author:
 
 
  No:     Go>

Islamic Sciences in Turkey: Kalam and History of Islamic Sects III
Spring  2017
No: 29

Content;


Islamic Sciences in Turkey: Kalam and History of Islamic Sects III 


detail > 

    -------------------------------------------------------------------------------


 • Cumhuriyet Döneminde Mezhepler Tarihi Yazıcılığı, Yeni Metodoloji Arayışları ve Sorunları
  Historiography of the Islamic Sects in the Republican Period and New Approaches
  SÖNMEZ KUTLU
  (Özet - Abstract) 9-37 s

 • Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İslâm Mezhepleri Tarihi Yazıcılığı
  Historiography of the Islamic Madhabs from the Ottoman Empire to the Republic
  OSMAN AYDINLI
  (Özet - Abstract) 39-78 s

 • Osmanlı’da Eş‘arîlik - Mâturîdîlik İhtilafı Edebiyatı
  Literature of the Ash‘arism-Mâturîdism Controversy in the Ottoman Empire
  MEHMET KALAYCI
  (Özet - Abstract) 79-151 s

 • Alevîlerin Osmanlı’da Oluşturdukları İtikadî Literatür
  On the Theological Literature of the Alawites in the Ottoman Period
  DOĞAN KAPLAN
  (Özet - Abstract) 153-177 s

 • Söyleşi: Ethem Ruhi Fığlalı ile Türkiye’de Mezhepler Tarihi Çalışmaları Üzerine
  Interview: On the History of Islamic Sects in Turkey with Ethem Ruhi Fığlalı

  (Özet - Abstract) 179-211 s

 • Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Hilafet Tartışmaları: Eleştirel Bir Değerlendirme
  The Literature on Caliphate Debates during the Late-Ottoman and Republican Periods
  NURULLAH ARDIÇ
  (Özet - Abstract) 301-328 s

 • Osmanlı Maturidî Kelam Geleneğine Yansımalarıyla el-Akîdetü’t-Tahâvîyye Şerhleri
  The Commentaries on al-Aqidah al-Tahawiyyah in the Ottoman Maturidi Theological Tradition and their Reflections in Literature
  İHSAN TİMÜR
  (Özet - Abstract) 329-374 s

 • EK: Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Türkiye Araştırmaları Ocak 2017-Haziran 2017
  APPENDIX: Turkish Studies in the National an International Journals January 2017-June 2017

  (Özet - Abstract) 409-447 s Download

Download Articles

----------------------------

Bilim ve Sanat Vakfı

Foundation for Sciences and Arts
----------------------------
Center for Turkish Studies

Center for Turkish Studies
----------------------------
Other BSV Publications

Notlar

Dîvân, Bülten, Notlar
----------------------------
Dîvân İlmî Araştırmalar Bülten Notlar Türkiye Araştırmaları Merkezi
 
 
Grafik &Tasarım: dizaynus.com
Dîvân İlmî Araştırmalar Bülten Eşik Notlar Türkiye Araştırmaları Merkezi