Yesevilik Araştırmaları için Bazı Mühim Kaynak Eserler

XII. yüzyılda Orta Asya’da yaşayan Hoca Ahmed Yesevî, o bölgedeki insanların dinî
hayatında derin izler bırakmış bir sûfîdir. Kendisinden sonra müridleri ile devam
eden tasavvuf yoluna Yeseviyye adı verilmiş ve bu tasavvuf ekolü XII. yüzyıldan
XIX. yüzyıla kadar Orta Asya’da etkili olmuştur. Ahmed Yesevî’nin hayatını,
görüşlerini ve Yeseviyye tarikatının tarihini doğru olarak anlamak için bu konuda
yazılmış birincil (temel) eserlerin temin edilip incelenmesi şarttır. Ancak bu
eserlerin önemli bir kısmı henüz yayınlanmamıştır ve dünya kütüphanelerinde
dağınık vaziyette bulunmaktadırlar. Orta Asya Türkçesi veya Farsça olarak yazılan
bu eserlerin tanıtılması gayesi ile bu makale kaleme alınmıştır. Makalede eserler
iki bölüme ayrılmış, ilk bölümde Ahmed Yesevî’ye ait veya ona nisbet edilen
eserler tanıtılmış, ikinci bölümde ise daha sonra yazılmış olup Ahmed Yesevî,
Yeseviyye şeyhleri veya Yeseviyye âdâbı (kültürü) hakkında bilgi veren eserler
incelenmiştir. Böylece Yesevîlik hakkında çalışmak isteyen araştırmacılara kolaylık
sağlayacak bir makale ortaya çıkmıştır. Burada tanıtılan eserlerin kopyalarının
temin edilerek henüz yayınlanmayanların ilmî usullerle neşredilmesi de Yesevîliğin
tarihinin aydınlanmasına önemli katkılar sağlayacaktır.

Necdet Tosun

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız