TALID GUIDELINES TO THE AUTHORS

***

Send your articles to talid@bisav.org.tr or Submit them to dergipark 

Attach max 250-word Turkish and English Abstracts and 5 keywords in each language. 

No fees for evaluation and publication of your articles.

It is forbidden to submit any previously published article to TALID!

Content licensing information

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALID) owns all rights of published articles. The journal is open-access journal. Users can use, reuse and build upon the material published in the journal but only for non-commercial purposes.

TALID has all backups of the articles. If TALID closes, then all authors can reach the articles via open-access platforms.

***

Peer Review Policies

TALID choses peer reviewers among experts related to the scientific topics in the articles.  Objectivity and scientific knowledge of the peer reviewers are among the criteria that TALID take into consideration. All reviewers are expected to fill the evaluation form. Reviewers will have no conflict of interest with the authors. Reviewed articles should be treated confidentially prior to their publication.

The main elements that are expected from peer-reviewers;

-indicating the main strengths and weaknesses of the article, its main argument and methodology

-indicating the main strengths and weaknesses of the sources used in the article including primary and secondary sources

- providing contibutory and professional suggesstions to improve the quality of the article

-pointing out the crucial works on the field that have not been given reference in the article

-providing a context and insight to the editor on the revision and acceptance process of the article 

 

Publication Ethics and Publication Malpractice Statement

TALID considers the implementation of ethical criteria as a crucial and indispensable point of academic publishing. TALID follows the COPE Core PracticesTherefore, all the articles to be published in TALID have to have the elements listed below:

  1. Ethics committee approval must be obtained for studies conducted in all disciplines including social sciences and for studies on clinical and experimental human and animals requiring ethical committee decision, this approval must be specified and documented in the article.
  2. In studies requiring ethics committee permission, information about the permit (board name, date and number no) should be included in the method section and also on the first / last page of the article. In case reports, informed volunteer / consent form should be included in the article.
  3. Plagiarism is considered unethical publishing behavior and therefore is unacceptable. TALID checks plagiarism before publishing the articles.

***

References

One Author 
Coşkun Çakır, Tanzimat Dönemi Osmanlı Maliyesi, İstanbul: Küre Yayınları, 2001, s. 10-15.

More Authors
Geoffery Collins ve Matthew, D. Wortmaster (haz.), The Collected Works of G. Farthington Pennyloss, Boston: C. F. Pennyloss, 1993, s. 48.

Edit Works
Michael P. Steinberg (der.), Walter Benjamin and the Demands of History, New York: Cornell University Press, 1996, s. 38. 
Not: haz. yerine editör için ed. [birden fazla editör için eds.], Neşreden için nşr., Hazırlayan için haz. kullanılır. 

Translation
Michael Palairet, Balkan Ekonomileri 1800-1914: Kalkınmasız Devrim, çev. Ayşe Edirne, İstanbul: Sabancı Üniversitesi Yayınları, s. 48-50. 

Article
Şevket Pamuk, "Money in the Ottoman Empire, 1326-1914," An Economic and Social History of the Ottoman Empire, Halil Inalcik ve Donald Quataert (haz.), New York: Cambridge University Press, 1994, s. 102.

Selim Deringil, "Osmanlı İmparatorluğu'nda Geleneğin İcadı ve 'Muhayyel Cemaat' ve Panislamizm," Toplum ve Bilim, 1991, c. 15, sy. 54-55, s. 10-15. 

Theses
Samuel Bostaph, "Epistemological Foundations of Methodological Conflict in Economics: The Case of the Nineteenth Century Methodenstreit", Doktora tezi, Southern Illinois University, 1976, s. 20-23. 

Internet
Selim Deringil, "Osmanlı İmparatorluğu'nda Geleneğin İcadı ve 'Muhayyel Cemaat' ve Panislamizm", 10.12.1991, http://www.toplumbilim.com.tr/deringil.htm

Notes

i. Yüzyıllar roma rakamı ile gösterilecektir (15. yüzyıl yerine XV. yüzyıl gibi) 

ii. Bibliyografya kullanımında, yazarın soyadı önce gelecektir. (Örnek: (bir yazar için) Soyadı, Adı, Kitap ismi / (Birden fazla yazar için) soyadı, adı (I. Yazar) ve adı soyadı (II. Yazar), kitap ismi) 

iii. Kitabın toplam sayfa sayısı verilirken vii+150 s. gibi verilecektir. 

iv. Cümle sonlarında çift nokta kullanılmayacak. "II c.." değil, "II c." şeklinde yazılacak. 

v. Baskı sayısı, kitap isminden sonra yazılacak: İrfan Gündüz, Osmanlılarda Devlet-Tekke Münasebetleri, 2. baskı, İstanbul: Seha Neşriyat, 1990. 

vi. Yazıda 12 pt., 1,5 satır aralığı, Times New Roman ve iki tarafa yasla formatları kullanılacaktır. Sayfa sayısı makalelerde 50, tanıtım yazılarında 10 sayfayı geçmemelidir. 

vii. Kaynak gösterimlerinde Yazar bilgilerini verirken lütfen sadece ilk harfleri büyük yapınız. 

Abbreviations 
Pamuk, "Money in the Ottoman Empire, 1326-1914," s. 10-11. 
Çakır, Tanzimat Dönemi, s. 103. 
a.g.e/a.g.m./a.g.y., 100-102. 
aynı yazar: a.mlf. 
bkz./ çev. 
cilt: c./ sayı: sy./ sayfa: s. 
tarihsiz: ts.

Footnotes and Bibliography
Dipnot biçimi. 10 pt.; Times New Roman; iki yana yasla (justified), aralık: Paragraf sonrası 4 pt., Satır aralığı: En az; paragraf başı için Özel: Asılı, 0,5 cm. Dipnotta verilecek eserlerin bibliyografik bilgileri, TALİD dipnot ve bibliyografya formatına uygun olacaktır.

***

FORMAT

TITLE
Main Title
Yazının ana başlığı, Bold+İtalik, tüm sözcüklerin ilk harfleri Capital olmak koşuluyla miniskül olarak yazılacak ve sola dayalı olacaktır.

Authors
Yazar adı, ilk harfi büyük olmak koşuluyla, miniskül ve bold; yazarın -eğer varsa ikincisi de dahil- soyadı ise bütünüyle CAPİTAL ve bold olarak yazılacaktır. Makalenin yazarının unvanı, akademik durumu, görev yaptığı yer ya da görevleri hakkında bilgi vermek üzere de, yazarın adı soyadına yıldızlı bir dipnot düşülecektir. Titir+İsim, Kurum, Bölüm , ORCID No yazılacaktır.

I- Heading 1
Yazıdaki bütün biçimlendirmeler, otomatik olarak yapılacaktır. Tüm metin MS Office-Word programında, 12 pt., Times New Roman, satır aralığı 1,5 aralık ve paragraf aralığı "sonra: 6 pt." olacaktır. Paragraf başı verilmeyecektir. 
Birinci Başlığın simgesi CAPİTAL ve Roma rakamıdır. Şekilde görüldüğü gibi. Başlık Metni bold
Bütün başlıkların gerek simgeleri ve gerekse de başlık metinleri; 12 pt., Times New Roman olacaktır. Bütün başlık metinleri, sözcüklerin ilk harfleri CAPİTAL/Büyük olmak koşuluyla miniskül olacaktır. Başlıklar Sola Daya'lı olacaktır. 
Başlıklar, kendisinden önceki bölümün metninden 1 (bir) paragraf boşluğu ile ayrılacaktır. Başlıklardan sonra, ayrıca bir paragraf boşluğu verilmeyecektir. Başlıkların paragraf ve satır aralıkları, metin için ifade edilen ölçülere uygun olacaktır.

A- Heading 2
İkinci Başlığın simgesi CAPİTAL, Alfabetik ve bold olacaktır. Başlık metni de, tüm sözcüklerin ilk harfleri büyük olmak koşuluyla miniskül ve bold olacaktır.

1- Heading 3
Fark edileceği üzere, başlığın simgesi bold ve Rakam. Başlığın metni de, tüm sözcüklerin ilk harfleri büyük olmak koşuluyla miniskül ve bold olacaktır.

a- Heading 4 
Başlık simgesi, bold, miniskül ve alfabetiktir. Başlık metni de tüm sözcüklerin ilk harfleri büyük olmak koşuluyla miniskül ve bold olacaktır.

i. Heading 5
Fark edileceği üzere, başlığın simgesi miniskül, Roma rakamları ve italiktir. Başlığın metni de, tüm sözcüklerin ilk harfleri büyük olmak koşuluyla miniskül ve  italik olacaktır.