Yazım Kuralları

 ***

Makale Gönderme Kuralları

 

1.     Yazılarınızı [email protected]  adresine iletebilir ya da dergipark üzerinden gönderebilirsiniz. Teyit mesajı almazsanız lütfen uyarınız.

2.     Kişisel bilgilerinizi ilk sayfaya yıldızlı bir dipnot koyarak Titir+İsim, Kurum, Bölüm , ORCID No olarak yazınız.

3.     Makalenizin 250 kelimeyi aşmayan hem Türkçe hem İngilizce özetini (abstract), Türkçe/İngilizce 5'er adet anahtar kelime ile birlikte makalenin sonuna iliştirmeniz gerekmektedir.

4.     Makalenizde kullanacağınız kaynak bilgilerini aşağıdaki formata uygun olarak dipnot ve makale sonunda Kaynakça şeklinde kullanınız.

5.     Başka bir yerde yayınlanmış makaleler kesinlikle TALİD’e gönderilmemelidir. Dergide iktibas ve tekrar yayın yapılmamaktadır.

6.     Tüm makaleler  en az iki uzman hakemin değerlendirmesine tabi tutulacaktır. Hakemler dergipark üzerinden gönderilecek ayrıntılı hakem değerlendirme formunu doldurmak zorunda olacaklar ve önerilerini hem ilgili formda hem de dosya üzerinde belirtebileceklerdir. Hakemlerin yazarlarla çıkar çatışması olmadığına dikkat edilecek ve tüm hakemlik süreçleri gizli tutulacaktır. Hakemlerden gelen değerlendirme çerçevesinde editör ve yayın kurulu görüşüyle birlikte tüm öneriler yazar/yazarlara iletilecektir. Özellikle minor ve major revizyonlar talep edildiğinde yazar/lar TALİD tarafından iletilen değerlendirme ve önerileri dikkate alarak gerekli revizyonları yapacak ve eserlerinin son halini TALİD'e ileteceklerdir. TALİD editör ve yayın kurulu son kontralleri yaptıktan sonra yazı ile kararını verecek, yazıyı iade edecek ya da yayın sürecine dahil edecektir. Tüm süreç Dergipark sistemi üzerinden yönetilecek ve kayıt altında tutulacaktır.

7.     Dergide yer alan yazılardan yazarları sorumludur. Dergiye gönderilen yazılar yayınlansın veya yayınlanmasın iade edilmez.

8.     Gönderdiğiniz makalenin değerlendirilmesi ve yayın süreçleri için hiçbir ücret talep edilmemektedir.

9.     © Yayımlanan çalışmaların bütün hakları Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi’ne aittir. 

10.   Dergi açık-erişimli bir dergidir. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

11.   Tüm makalelerin yedeği TALİD tarafından tutulmaktadır. TALID yayın yapmayı bıraktığında açık erişim ile yazarlar tüm makalelere erişebilecektir.

 

***

Atıf ve Yazım Kuralları

İmla olarak Türk Dil Kurumu imla kuralları esas alınacaktır. 

Tek Yazar 
Coşkun Çakır, Tanzimat Dönemi Osmanlı Maliyesi, İstanbul: Küre Yayınları, 2001, s. 10-15.

Çok Yazar 
Geoffery Collins ve Matthew, D. Wortmaster (haz.), The Collected Works of G. Farthington Pennyloss, Boston: C. F. Pennyloss, 1993, s. 48.

Derleme 
Michael P. Steinberg (der.), Walter Benjamin and the Demands of History, New York: Cornell University Press, 1996, s. 38. 
Not: haz. yerine editör için ed. [birden fazla editör için eds.], Neşreden için nşr., Hazırlayan için haz. kullanılır. 

Çeviri 
Michael Palairet, Balkan Ekonomileri 1800-1914: Kalkınmasız Devrim, çev. Ayşe Edirne, İstanbul: Sabancı Üniversitesi Yayınları, s. 48-50. 

Makale 
Şevket Pamuk, "Money in the Ottoman Empire, 1326-1914," An Economic and Social History of the Ottoman Empire, Halil Inalcik ve Donald Quataert (haz.), New York: Cambridge University Press, 1994, s. 102.

Selim Deringil, "Osmanlı İmparatorluğu'nda Geleneğin İcadı ve 'Muhayyel Cemaat' ve Panislamizm," Toplum ve Bilim, 1991, c. 15, sy. 54-55, s. 10-15. 

Tez 
Samuel Bostaph, "Epistemological Foundations of Methodological Conflict in Economics: The Case of the Nineteenth Century Methodenstreit", Doktora tezi, Southern Illinois University, 1976, s. 20-23. 

Internet
Selim Deringil, "Osmanlı İmparatorluğu'nda Geleneğin İcadı ve 'Muhayyel Cemaat' ve Panislamizm", 10.12.1991, http://www.toplumbilim.com.tr/deringil.htm

NOTLAR: 

i. Yüzyıllar roma rakamı ile gösterilecektir (15. yüzyıl yerine XV. yüzyıl gibi) 

ii. Bibliyografya kullanımında, yazarın soyadı önce gelecektir. (Örnek: (bir yazar için) Soyadı, Adı, Kitap ismi / (Birden fazla yazar için) soyadı, adı (I. Yazar) ve adı soyadı (II. Yazar), kitap ismi) 

iii. Kitabın toplam sayfa sayısı verilirken vii+150 s. gibi verilecektir. 

iv. Cümle sonlarında çift nokta kullanılmayacak. "II c.." değil, "II c." şeklinde yazılacak. 

v. Baskı sayısı, kitap isminden sonra yazılacak: İrfan Gündüz, Osmanlılarda Devlet-Tekke Münasebetleri, 2. baskı, İstanbul: Seha Neşriyat, 1990. 

vi. Yazıda 12 pt., 1,5 satır aralığı, Times New Roman ve iki tarafa yasla formatları kullanılacaktır. Sayfa sayısı makalelerde 50, tanıtım yazılarında 10 sayfayı geçmemelidir. 

vii. Kaynak gösterimlerinde Yazar bilgilerini verirken lütfen sadece ilk harfleri büyük yapınız. 

Kısaltmalar 
Pamuk, "Money in the Ottoman Empire, 1326-1914," s. 10-11. 
Çakır, Tanzimat Dönemi, s. 103. 
a.g.e/a.g.m./a.g.y., 100-102. 
aynı yazar: a.mlf. 
bkz./ çev. 
cilt: c./ sayı: sy./ sayfa: s. 
tarihsiz: ts.

DİPNOT BİÇİMİ 
Dipnot biçimi. 10 pt.; Times New Roman; iki yana yasla (justified), aralık: Paragraf sonrası 4 pt., Satır aralığı: En az; paragraf başı için Özel: Asılı, 0,5 cm. Dipnotta verilecek eserlerin bibliyografik bilgileri, TALİD dipnot ve bibliyografya formatına uygun olacaktır.

BAŞLIKLANDIRMA BİÇİMİ 

Ana Başlık 
Yazının ana başlığı, Bold+İtalik, tüm sözcüklerin ilk harfleri Capital olmak koşuluyla miniskül olarak yazılacak ve sola dayalı olacaktır.

Adı SOYADI
Yazar adı, ilk harfi büyük olmak koşuluyla, miniskül ve bold; yazarın -eğer varsa ikincisi de dahil- soyadı ise bütünüyle CAPİTAL ve bold olarak yazılacaktır. Makalenin yazarının unvanı, akademik durumu, görev yaptığı yer ya da görevleri hakkında bilgi vermek üzere de, yazarın adı soyadına yıldızlı bir dipnot düşülecektir.

I- Birinci Başlık 
Yazıdaki bütün biçimlendirmeler, otomatik olarak yapılacaktır. Tüm metin MS Office-Word programında, 12 pt., Times New Roman, satır aralığı 1,5 aralık ve paragraf aralığı "sonra: 6 pt." olacaktır. Paragraf başı verilmeyecektir. 
Birinci Başlığın simgesi CAPİTAL ve Roma rakamıdır. Şekilde görüldüğü gibi. Başlık Metni bold
Bütün başlıkların gerek simgeleri ve gerekse de başlık metinleri; 12 pt., Times New Roman olacaktır. Bütün başlık metinleri, sözcüklerin ilk harfleri CAPİTAL/Büyük olmak koşuluyla miniskül olacaktır. Başlıklar Sola Daya'lı olacaktır. 
Başlıklar, kendisinden önceki bölümün metninden 1 (bir) paragraf boşluğu ile ayrılacaktır. Başlıklardan sonra, ayrıca bir paragraf boşluğu verilmeyecektir. Başlıkların paragraf ve satır aralıkları, metin için ifade edilen ölçülere uygun olacaktır.

A- İkinci Başlık 
İkinci Başlığın simgesi CAPİTAL, Alfabetik ve bold olacaktır. Başlık metni de, tüm sözcüklerin ilk harfleri büyük olmak koşuluyla miniskül ve bold olacaktır.

1- Başlık 3 (Alt Başlık) 
Başlığın simgesi bold ve Rakam. Başlığın metni de, tüm sözcüklerin ilk harfleri büyük olmak koşuluyla miniskül ve bold olacaktır.

a- Başlık 4 (Alt-Alt Başlık) 
Başlık simgesi, bold, miniskül ve alfabetiktir. Başlık metni de tüm sözcüklerin ilk harfleri büyük olmak koşuluyla miniskül ve bold olacaktır.

 olacaktır.italikBaşlığın simgesi miniskül, Roma rakamları ve italiktir. Başlığın metni de, tüm sözcüklerin ilk harfleri büyük olmak koşuluyla miniskül ve  
 i. Başlık 5 (Alt-Alt-Alt Başlık)