Birikimsiz (b)ilim olmaz.


Literatür çalışmaları, üzerine inşa edildiği birikime ayna tutmakla kalmaz, birikim bilincimizi yeniler. Bu tür çalışmalar, mevcut birikimi birçok açıdan değerlendirerek literatür hakkında çeşitli tasnifler yapmayı, varsa eksiklikleri ve hataları tespit etmeyi, takip edilen yaklaşımları ve kullanılan kaynakları gözden geçirmeyi amaçlar. Bu tespitler, literatürle ilgili herhangi bir alanda yapılacak çalışmalara matuf uyarı ve önerilerle daha da önem kazanır. Esas hedef, bir alanda değişik kişi ve ekoller tarafından yapılmış çalışmaların hasılasını çıkartarak, sonraki çalışmalara ciddi bir zemin hazırlamaktır. Bu süreç hiç şüphesiz anlama, yorumlama ve eleştiri kabiliyeti yanında geleceğe dönük önerilerle ilgili iddialı bir ilmî duruşu gerektirir.


Türkiye araştırmaları alanında belirli bir birikimin olduğu âşikardır. Geçmiş, hâl ve gelecek çerçevesinde Türkiye üzerine düşünen, araştıran ve yazan insanların birçok farklı sahada ortaya koydukları eserlerin, haklarında literatür çalışması yapılabilecek miktar ve kaliteye ulaştığını düşünüyoruz. Aynı zamanda, Türkiye hakkında farklı coğrafyalarda değişik türlerde eser telif edenlerin birbirlerinden haberdar olması, bu noktadan sonra yapılacak çalışmalar bakımından son derece önemlidir. Yine önemle belirtilmesi gereken başka bir husus da, konu ve sorunlara hem "disiplinler arası/ötesi" bir perspektif hem de "bütüncül" bir anlayışla yaklaşma inancının hakim olduğu günümüzde, bir mesele hakkında önceden gerçekleştirilmiş veya halen devam eden bilimsel faaliyetleri takip edebilmenin ancak literatür çalışmaları ile mümkün olabileceğidir. Benzer şekilde, belirli bir alanda çalışmalarını yoğunlaştırmış araştırmacılar da başka alanlarda yapılan çalışmaları bir arada görme fırsatını bularak kendi çalışmalarına yön tayin etme imkanına sahip olabileceklerdir.


Yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde bu dergi, ilk sayılarında Türkiye araştırmalarını geniş kapsamlı üst başlıklar altında değerlendirecek, takip eden sayılarında ise bu üst başlıkları detaylandırmaya doğru yönelecektir. TALİD, her sayısında ele aldığı konu ile ilgili kapsamlı birkaç yazıdan sonra konunun alt alanları ile ilgili değerlendirme yazılarını ve yine konuyla ilgili bir röportajı, klasik veya güncel bazı kitap ve tezlerin, kurum, dergi, ve kongrelerin tanıtımlarını içerecektir. 
Derginin her sayısı, hususi içeriğini oluşturan bir konunun literatürünü ele alacak olsa da her sayının sonunda, geçen altı ayın dergilerinde Türkiye ile ilgili çıkmış makalelerin künyelerinin yer alacağı bir bölüm de olacaktır. Bazı dergilerin içerikleri bütün halinde yer alırken, diğer bazılarının sadece Türkiye ile ilgili makaleleri seçilerek referans bilgileri verilecektir. Türkiye ile ilgili en son yapılan çalışmaları takip etmek açısından yine son altı ayda çıkan ve o sayıda yoğunlaşılan konu ile doğrudan alakalı olmayan kitapların bazılarının tanıtımlarına da yer verilmesi düşünülmektedir.


Türkiye ve Türkiye tarihi çalışmalarına mütevazı bir katkısı olmasını dilediğimiz Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, literatüre ilişkin değerlendirme ve tanıtımlar çerçevesinde okuyuculardan gelecek yazılara hakem raporlarını dikkate alarak yer verecektir.

 

 

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi

Altı Aylık, Hakemli Dergi

ISSN 1303, 9369

Yayınlayan

Bilim Sanat Vakfı

Türkiye Araştırmaları Merkezi

 

Yazı İşleri Müdürü

Salih Pulcu

 

Genel Editör

Yunus Uğur

 

Yayın Kurulu (Soyadı Sırasıyla)

Şevket Kamil Akar

Yusuf Ziya Altıntaş

Nurullah Ardıç

Alim Arlı

Serhat Aslaner

Zahit Atçıl

Yücel Bulut

Ebubekir Ceylan

Coşkun Çakır

Nicole Kançal- Ferrari

Fatma Samime İnceoğlu

Özgür Kavak

Abdülhamit Kırmızı

Özgür Oral

Mustafa Özel

Yunus Uğur

Ali Adem Yörük

 

Danışma Kurulu

Gabor Agoston

Cemil Aydın

Engin Deniz Akarlı

Evangelia Balta

Gökhan Çetinsaya

Mehmet Genç

Tevfik Güran

Nelly Hanna

Mehmet İpşirli

Cemal Kafadar

Mustafa Kara

Kemal Karpat

Sabri Orman

Ali Birinci

İhsan Fazlıoğlu

Hüseyin Yılmaz

Zan Tao

Orlin Sabev