Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD)

AMAÇ VE KAPSAM

 

Birikimsiz (b)ilim olmaz.

Literatür çalışmaları, üzerine inşa edildiği birikime ayna tutmakla kalmaz, birikim bilincimizi yeniler. Bu tür çalışmalar, mevcut birikimi birçok açıdan değerlendirerek literatür hakkında çeşitli tasnifler yapmayı, varsa eksiklikleri ve hataları tespit etmeyi, takip edilen yaklaşımları ve kullanılan kaynakları gözden geçirmeyi amaçlar. Bu tespitler, literatürle ilgili herhangi bir alanda yapılacak çalışmalara matuf uyarı ve önerilerle daha da önem kazanır. Esas hedef, bir alanda değişik kişi ve ekoller tarafından yapılmış çalışmaların hasılasını çıkartarak, sonraki çalışmalara ciddi bir zemin hazırlamaktır. Bu süreç hiç şüphesiz anlama, yorumlama ve eleştiri kabiliyeti yanında geleceğe dönük önerilerle ilgili iddialı bir ilmî duruşu gerektirir.

 

TALİD, her sayısında ele aldığı konu ile ilgili kapsamlı birkaç giriş yazısından sonra konunun alt alanları ile ilgili literatür değerlendirme yazılarını ve yine konuyla ilgili bir söyleşiyi, klasik veya güncel bazı kaynakların, kitap ve tezlerin, kurum, dergi, ve kongrelerin tanıtımlarını içerecektir.

Giriş yazıları, özel sayı konusunun genel bir haritasını çizer ve tüm dergi yazılarını bir kurguya oturtur. Yön-gidişat tayini yapar.  Kısacası TALİD'in o sayısını bir bağlama oturtmayı ve değerlendirmeyi amaçlar.

Literatür değerlendirme makaleleri haritanın ölçeğini biraz küçültüp konunun detaylarına girmemizi sağlar. Alt konular ile ilgili mevcut literatürün değerlendirmeleri yapılır. Örneğin Osmanlılarda Tefsir eğitimi ile ilgili günümüz çalışmalarından oluşan literatür tavsif edilir, tasnif edilir, ekolleri, kişileri, yaklaşımları, kaynakları, sorunları ortaya konulur.  

Tanıtım makaleleri birkaç türlüdür. Birincisi, ilk el kaynaklardan üzerinde durulması gerekli bazı kaynakların ya da kişilerin detaylı tanıtıldığı yazılardır.  Örneğin Buharinin Osmanlılar dönemi şerhleri gibi biraz daha genel ya da doğrudan bir şerhi üzerine olabilecek bir tanıtım yazısı. Ya da Elmalılı Hamdi üzerine detaylı bir tanıtım yazısı. İkinci tür tanıtım yazıları ise günümüz literatürünü etkileyen şahıs, eser, kurum, faaliyet ve yayınlara dair yazılardır. Konuyla ilgili sempozyumların tanıtılması, çığır açmış bir kitap ya da güncel bir yazarın tanıtılması, literatürü şekillendiren kurumların tanıtılması gibi.

 

Giriş ve Literatür değerlendirme yazılarının 20 sayfadan az olmayıp 50 sayfayı (15 bin kelime) aşmaması gerekmektedir. Tanıtım yazılarının da 5 sayfadan (1500 kelime) az 15 sayfadan (5 bin kelime) fazla olmaması beklenmektedir.

***

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD) 2003 yılında yayınlanmaya başlayan uluslararası hakemli bir dergidir. Yılda iki defa Haziran ve Aralık aylarında yayınlanır. Özellikle derleme ve tanıtım makaleleri yayınlar. Gelen yazılar İntihal programlarından geçirilir. Dergi, MLA International Bibliography, Index Islamicus, EBSCO Publishing, Turkologischer Anzeiger, ASOS Index ve İlahiyat Atıf Dizini gibi indekslerce taranmaktadır.

 

Derginin tam metin makalelerine Academia ve Dergipark hesaplarımızdan da ulaşabilirsiniz.

                                                                                                             

***

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi

Altı Aylık, Uluslararası Hakemli Dergi

ISSN 1303- 9369

e-ISSN 2687-6299

 

Yayınlayan

Bilim Sanat Vakfı

Türkiye Araştırmaları Merkezi

 

Yazı İşleri Müdürü

Salih Pulcu

 

Genel Editör

Yunus Uğur, yunus.ugur@marmara.edu.tr

 

Editör Yardımcısı

Uğur Topal, talid@bisav.org.tr

 

Yayın Kurulu (Soyadı Sırasıyla)

Şevket Kamil Akar, İstanbul Üniversitesi, skakar@istanbul.edu.tr

Yusuf Ziya Altıntaş, İstanbul Teknik Ünviersitesi, yzaltintas@itu.edu.tr.

Nurullah Ardıç, İstanbul Teknik Üniversitesi, nardic555@gmail.com 

Alim Arlı, İstanbul Teknik Üniversitesi, alimarli@gmail.com 

Serhat Aslaner, Sakarya Üniversitesi, serhataslaner@sakarya.edu.tr

Zahit Atçıl, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, zahit.atcil@medeniyet.edu.tr

Hediyetullah Aydeniz, Marmara Üniversitesi, haydeniz@marmara.edu.tr


Ayşe Başaran, Boğaziçi Üniverstiesi, aysetekbasaran@gmail.com

Yücel Bulut, İstanbul Üniversitesi, yucel.bulut@istanbul.edu.tr

Ebubekir Ceylan, İstanbul Teknik Üniversitesi, ceylaneb@itu.edu.tr

Coşkun Çakır, İstanbul Üniversitesi, coskuncakir@yahoo.com 

Nicole Kançal- Ferrari, Marmara Üniversitesi, nicole.kancalferrari@gmail.com

Fatma Samime İnceoğlu, T.C. Kültür Bakanlığı, samimeinceoglu@gmail.com 

Özgür Kavak, Marmara Üniversitesi, ozgur.kavak@marmara.edu.tr

Abdülhamit Kırmızı, İstanbul Şehir Üniversitesi/ Bamberg Üniversitesi, abdulhamitkirmizi@sehir.edu.tr

Özgür Oral, İstanbul Üniversitesi, ozoral@istanbul.edu.tr

Yunus Uğur, Marmara Üniversitesi, yunus.ugur@marmara.edu.tr

Ali Adem Yörük, İstanbul Üniversitesi, aayoruk@istanbul.edu.tr

 

Danışma Kurulu (Soyadı Sırasıyla)

Gabor Agoston, Georgetown Üniversitesi

Cemil Aydın, Noth Carolina Üniversitesi

Engin Deniz Akarlı, Brown Üniversitesi

Evangelia Balta, National Hellenic Research Foundation

Gökhan Çetinsaya, İstanbul Şehir Üniversitesi

Mehmet Genç, İstanbul Şehir Üniversitesi

Tevfik Güran, İstanbul Üniversitesi

Nelly Hanna, Kahire Amerikan Üniversitesi

Mehmet İpşirli, İstanbul Medipol Üniversitesi

Cemal Kafadar, Harvard Üniversitesi

Mustafa Kara, Uludağ Üniversitesi

Sabri Orman, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Emekli

Ali Birinci, Polis Akademisi, Emekli

İhsan Fazlıoğlu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Hüseyin Yılmaz, George Mason Üniversitesi

Zan Tao, Pekin Üniversitesi 

Orlin Sabev, Bulgarian Academy of Sciences