Cumhuriyet Dönemi Hadis Şerhçiliği Bibliyografyası

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1925'de aldığı bir kararla Cumhuriyet döneminin ilk eseri olan Ahmed Naîm ve Kâmil Miras'ın kaleme aldığı Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi ile başlayan Türkçe hadis şerhi çalışmaları, çok partili döneme geçilen 1950'lerden sonra artarak devam etmiştir. Bu makalenin birinci kısmında 1923-1950 dönemi bir bütün olarak ele alındıktan sonra, devamındaki hadis şerhi çalışmaları ellili, altmışlı, yetmişli vd. şeklinde on yıllık periyotlar halinde günümüze kadar tahlil edilmeye çalışılmıştır. Söz konusu on yıllık dönemlerde öne çıkan ve belli özellikleriyle dikkat çeken yayınlar, ekseriya tasvirî olarak tanıtılmış, yer yer eserlere dair kısa analizler de yapılmıştır. Bu esnada tanıtılan eserlere dair yazılmış makale veya tez gibi çalışmalardan da istifade edilmiş ve bunlara ilgili yerlerde atıf yapılmıştır. Makalenin ikinci bölümü ise hadis şerhiyle alakalı neşredilen kitaplar ile makale ve tebliğler bibliyografyasıdır. Bu bölümdeki çalışmalar, kendi arasında sınıflandırılmış ve yazar adına göre alfabetik olarak verilmiştir. Kitaplar; telif ve tercüme eserler, kırk hadis çalışmaları ve kırk hadis dışında sayılı hadis çalışmaları olarak alt başlıklarda zikredilmiştir. Makale ve tebliğler ise tek hadis şerhini konu alanlar ile genel olarak hadis yorumuna yer verenler olarak ayrılmıştır.

ERDİNÇ AHATLI

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız