Cumhuriyet Dönemi Resmî Tedvin Çalışmaları: Babanzâde Ahmet Naim ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Hadis Projesi

Osmanlının son döneminde başlayan ve Cumhuriyet'le devam eden eğitim ve öğretimde modernleşme çabaları, bireysel ve toplumsal hayatta dinî ve ahlâkî değerlerin zayıflamasına yol açmıştı. Geleneksel eğitim kurumları olan medreseler, din hizmetlerinde ortaya çıkan aksaklık ve sorunları çözmede yetersiz kalınca; dinî hakikatleri doğru bir şekilde anlatma ve yayma konusundaki arayışlar medrese dışında da ortaya çıktı. Bu arayışların kurumsal düzeydeki ilk örnekleri Dâru'l-Hikmeti'l-İslâmiyye, Tedkîkât ve Te'lifât-ı İslâmiyye, Kur'an ve Hadis Tercümesi gibi projelerdir. Bu makalede, Kur'an ve Hadis Tercümesi Projesi ile bu proje çerçevesinde Tecrîd-Sarîh'i tercüme etmekle görevlendirilen Babanzâde Ahmet Naim Bey'in hayatı ve adı geçen çalışması hakkında bilgi verilmiştir.

HÜSEYİN HANSU

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız