Fıkıh Sempozyumları

Cumhuriyet döneminde fıkıhla ilgili ilmî toplantılar (konferans, sempozyum vb.) özellikle 1980 sonrasında İslam hakkında bilgilenme çabalarının ve bu yöndeki toplumsal arayışın yoğunlaştığı dönemlere rastlar. Cumhuriyet döneminde genelde temel İslam ilimleri, özelde fıkıh eğitimi ve araştırmalarının geçirdiği zorlu süreç göz önünde bulundurulduğunda fıkıh sempozyumlarının son kırk yılda yoğunlaşması tabii görülmelidir. Bu makale tamamen veya ağırlıklı olarak fıkıh alanıyla ilgili sempozyumlarla sınırlanmıştır. Üç ana bölüm halinde ele alınan bu ilmî toplantıların fıkıh usulü ile ilgili olanlarında metodoloji, anlama ve yorumlama sorunu, sosyal değişmeler karşısında fıkhın durumu, hermenötik, tarihselcilik, sünnetin dindeki yeri gibi konular önce çıkarken, fürû ile ilgili sempozyumlarda en çok işlenen konular iktisat ve aile hukukuyla ilgilidir; fıkıh tarihiyle ilgili toplantılar ise daha çok önde gelen fıkıh alimleriyle ilgilidir ve genelde İslam tarihinde, özelde ise Osmanlı döneminde öne çıkan fıkıh alimlerinin görüşleri incelenmiştir.

MEHMET BOYNUKALIN

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız