İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü

Cumhuriyetin ilanından sonra Türklüğe ait bilim dallarının araştırılması için Atatürk'ün emri ile İstanbul Darülfünunu'na bağlı olarak Türkiyat Enstitüsü kurulmuştur. Enstitünün müdürlüğüne İstanbul Dârülfünunu Edebiyat Fakültesi Türk Edebiyatı Tarihi müderrisi Köprülüzâde Mehmed Fuad Bey atanmıştır. Enstitünün yayın organı olarak da Ağustos 1925 tarihinde Türkiyat Mecmuası isimli bilimsel bir dergi çıkarılmıştır. 1925-1997 yılları arasında yirmi cilt olarak çıkan bu dergi Türk dili, edebiyatı, tarihi ve Türklüğü ilgilendiren diğer konularda değerli araştırmalar yayınlamıştır. Yazımızın giriş bölümünde Türkiyat Mecmuası genel olarak tanıtılmıştır. Daha sonra yazının esas bölümünü oluşturan bölümde mecmuada yer alan Yeni Türk edebiyatı (1839'dan günümüze kadar olan) alanında yayınlanmış yazılar üzerinde durulmuştur. Yeni Türk edebiyatı ile ilgili yazıların künyeleri verildikten sonra, yazılar hakkında kısaca açıklamalar yapılmıştır. Daha sonra mecmuada yer alan diğer yazılardan önemli olanlarının künyesi liste halinde verilmiştir. Başlangıcından günümüze kadar mecmuada yazıları yer alan araştırmacıların isimleri verilerek yazı tamamlanmıştır.

MUSTAFA ÖZKAN

Bu alana yorumlarınızı ve katkılarınızı yazınız

Yorum yapmak için giriş yapınız